Regulamin Akcji Promocyjnej sprzedaży urządzeń profesjonalnych z voucherem zakupowym Kärcher Professional 360°

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140, wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113551, NIP: 677- 00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł reprezentowana przez Jacka Olko – Dyrektor Zarządu (dalej „Organizator”).

1.2. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

1.3. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres:

– sprzedaż urządzeń objętych  Akcją Promocyjną: od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku lub do wyczerpania zapasów

– sprzedaż profesjonalnych produktów Kärcher w Punktach Sprzedaży związana z przekazaniem Sprzedawcy przez Uczestnika Akcji Vouchera zakupowego: od 01.10.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

1.4. Akcją Promocyjną objęte są urządzenia :

Lp. / Nazwa urządzenia / Nr katalogowy
1 / HD 5/15 CX Plus + FR Classic / 1.520-934.0
2 / HD 10/25-4 S Plus / 1.286-913.0
3 / BR 30/4 C / 1.783-220.0
4 / BD 43/25 C Bp / 1.515-400.0
5 / BD 43/35 C Ep / 1.515-401.0
6 / BR 40/10 C Ep Adv / 1.783-311.0
7 / Puzzi 10/2 Adv / 1.193-120.0
8 / NT 70/3 / 1.667-270.0

1.5. Wszystkie urządzenia objęte Akcją Promocyjną są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte gwarancja producenta.

1.6. Regulamin stanowi podstawę Akcji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Definicje pojęć:

Akcja Promocyjna (dalej Akcja lub Promocja) – akcja organizowana i prowadzona przez Organizatora, w której Uczestnik Akcji:

– zaakceptował Regulamin Akcji promocyjnej sprzedaży urządzeń profesjonalnych z voucherem zakupowym podpisując Deklarację zapoznania się Uczestnika z Regulaminem stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

– zakupił urządzenie biorące udział w Akcji w Punkcie Sprzedaży

– uiścił pełną cenę za zakupione urządzenie,

i wraz z zakupem urządzenia objętego Akcją Promocyjną otrzymuje od Sprzedawcy Voucher zakupowy o wartości podanej w pkt. 3.1. Voucher zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do jednorazowego zakupu produktów marki Kärcher w tym samym Punkcie Sprzedaży, od którego otrzymał Voucher, przy czym Uczestnik Akcji dokonując zakupu przy użyciu Vouchera otrzyma rabat na produkty w kwocie odpowiadającej wartości Vouchera.

Kupując produkty marki Kärcher z użyciem Vouchera, Uczestnik Akcji otrzyma fakturę, której wartość pomniejszona zostanie o wartość Vouchera zakupowego, jednak minimalna wartość faktury wyniesie 1,00 pln netto, przy czym obowiązany jest wtedy do zwrotu Vouchera.

Uczestnik Akcji: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna (przedsiębiorca jak i konsument), która w okresie trwania Akcji zakupi nowe, profesjonalne urządzenie marki Kärcher, wymienione w ustępie 1.4 Regulaminu, w Punkcie Sprzedaży. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

Produkty marki Kärcher: towary Kärcher z grupy Home&Garden oraz Professional, zakupione u Organizatora, sprzedane Uczestnikowi Akcji, przy zakupie, których Uczestnik otrzymuje rabat wynikający z otrzymanego Vouchera zakupowego.

Punkt Sprzedaży: miejsce sprzedaży detalicznej Uczestnikowi Akcji urządzeń biorących udział w Akcji oraz produktów marki Kärcher,  znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzone przez Autoryzowanego Partnera Kärcher biorącego udział w Akcji oraz sklepy własne firmy Kärcher.

Autoryzowany Partner Kärcher biorący udział w Akcji Promocyjnej (dalej Autoryzowany Partner Kärcher): oznacza przedsiębiorcę, który podpisał Umowę o współpracy handlowej z Organizatorem, zajmującego się autoryzowaną dystrybucją produktów marki Kärcher, który w trakcie trwania Akcji sprzeda Uczestnikowi Akcji urządzenie objęte Akcją Promocyjną wraz z voucherem zakupowym o wartości podanej w pkt. 3.1. Autoryzowany Partner w ramach Akcji – po przekazaniu przez Uczestnika Vouchera zakupowego uprzednio otrzymanego od tego Autoryzowanego Partnera – dokona sprzedaży produktów marki Kärcher oraz wystawi fakturę Uczestnikowi Akcji pomniejszoną o wartość Vouchera zakupowego, przy czym wartość faktury nie może być mniejsza niż 1,00 pln netto.

Sprzedawca: osoba zatrudniona u Autoryzowanego Partnera Kärcher biorącego udział w Akcji oraz osoby zatrudnione u Organizatora, zajmująca się sprzedażą urządzeń objętych Akcją Promocyjną oraz produktów marki Kärcher.

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. Uczestnikami Akcji nie mogą być:

a) osoby zatrudnione u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży Autoryzowanego Partnera prowadzących sprzedaż produktów Organizatora;

b) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu urządzeniami do utrzymania czystości;

III. Zasady Akcji

3.1. Uczestnik Akcji, który:

– zaakceptował Regulamin Akcji promocyjnej sprzedaży urządzeń profesjonalnych z voucherem zakupowym podpisując Deklarację zapoznania się Uczestnika z Regulaminem stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

– zakupił urządzenie biorące udział w Akcji w Punkcie Sprzedaży

– uiścił pełną cenę za zakupione urządzenie,

i wraz z zakupem urządzenia objętego Akcją Promocyjną oraz spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa wyżej otrzymuje od Organizatora voucher zakupowy wydany przez Sprzedawcę Autoryzowanego Punktu lub Sprzedawcę sklepów własnych Organizatora dla każdego zakupionego urządzenia odpowiednio o wartości:

Lp. / Nazwa urządzenia / Wartość Vouchera brutto
1 / HD 5/15 CX Plus + FR Classic / 500,00
2 / HD 10/25-4 S Plus / 1 000,00
3 / BR 30/4 C / 500,00
4 / BD 43/25 C Bp / 1 000,00
5 / BD 43/35 C Ep / 1 000,00
6 / BR 40/10 C Ep Adv / 1 000,00
7 / Puzzi 10/2 Adv / 500,00
8 / NT 70/3 / 500,00

Voucher zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do wykorzystania go zgodnie z Regulaminem Akcji Promocyjnej sprzedaży urządzeń profesjonalnych z voucherem zakupowym.

Voucher zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do jednorazowego zakupu produktów marki Kärcher w tym samym Punkcie Sprzedaży, od którego otrzymał Voucher, przy czym Uczestnik Akcji dokonując zakupu przy użyciu Vouchera otrzyma rabat na produkty w kwocie odpowiadającej wartości Vouchera. Kupując produkty z użyciem Vouchera, Uczestnik Akcji otrzyma fakturę, której wartość pomniejszona zostanie o wartość Vouchera zakupowego, jednak wartość faktury nie może być mniejsza niż 1,00 pln netto, przy czym zobowiązany jest wtedy do zwrotu Vouchera.

3.2. Vouchery zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.3. Voucher zakupowy jest ważny i możliwy do zrealizowania przez okres 30  dni od daty zakupu urządzenia objętego Akcją Promocyjną. Data ważności Vouchera widnieje na Voucherze.

3.4. Vouchera zakupowego nie można wykorzystać na zakup urządzenia biorącego udział w Akcji promocyjnej.

3.5. Urządzenia objęte Akcją promocyjną nie podlegają zwrotom, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, w tym zwrot towaru w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość.

3.6. W przypadku skorzystania przez Uczestnika Akcji z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegającego na odstąpieniu od umowy sprzedaży urządzenia objętego Akcją i w związku z tym konieczności wystawienia Uczestnikowi Akcji faktury korygującej, Uczestnik zobowiązany jest również do zwrotu produktów Kärcher, które nabył za przekazaniem Autoryzowanemu Partnerowi Vouchera zakupowego.

IV.  Reklamacje i roszczenia

4.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres siec.dealerska@pl.kaercher.com

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

4.3. Reklamacja powinna zawierać nazwę, imię, nazwisko,  adres  Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.5. Uczestnik Akcji o  decyzji  Organizatora  zostanie  powiadomiony  d ro gą  m a i lo wą na adres, z którego przysłana została reklamacja w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Dane osobowe

5.1. Uczestnik Akcji, aby móc wziąć udział w Akcji, musi wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych Autoryzowanemu Partnerowi oraz Organizatorowi w celu przeprowadzenia Akcji poprzez podpisanie Deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Zakres danych osobowych, które Administrator może przetwarzać w celu przeprowadzenia Akcji obejmuje: nazwę firmy, NIP firmy, imię nazwisko osoby reprezentującej firmę lub konsumenta, adres firmy lub konsumenta.

5.2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych  osobowych  Uczestnika należy kontaktować się pod adresem email: rodo@pl.kaercher.com.

5.3. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji, w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

– art. 6 ust. 1 lit. b oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania i/lub wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celu przeprowadzenia akcji uniemożliwia wzięcie udziału w akcji.

5.4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do upływu przedawnienia roszczeń związanych z Akcją.

5.5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Uczestnika będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

5.6. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na

przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Akcji.

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f. prawo do przenoszenia  swoich  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymani a od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do  przenoszenia  danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową.

Uczestnik może realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w ust. 5.2.

5.7. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5.9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego  Regulaminu  jest  dostępna pod adresem  Organizatora,  t j . Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138- 140, na stronie internetowej www.karcher.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika i w Punktach Sprzedaży Kärcher biorących udział w Akcji.

6.2. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi Akcjami Promocyjnymi organizowanymi w tym samym czasie przez firmę Organizatora.